A A A

חממה טכנולוגית

חממה טכנולוגיתבשפת היום יום אנו נוטים להשתמש במילה "חממה" כדי לתאר תקופת מעבר נוחה ועוטפת, הזמן שבו אפשר לגדול בשקט וללא הפרעות עד היציאה אל ה"עולם האמיתי". חממה טכנולוגית עונה על הציפיות המשתמעות מעצם השימוש במונח, אך היא הערך המוסף שלה בא לידי ביטוי הן במישור הפרטי והן במישור החברתי.

תנו לגדול בשקט

טכנולוגיות חדשות מתקבלות תמיד בחשד ראשוני, אולי בשל התחושה המלווה את האנושות בכל תקופה שהנה, הגענו לשיא, ומה עוד כבר אפשר להמציא?. קיומה של חממה טכנולוגית מאפשר לטכנולוגיות רבות בשלבי היזמות שלהן, להתפתח לכדי טכנולוגיה המשמשת ומשרתת את כולנו. היזמים זוכים בפרק זמן מוגבל בו יוקצו להם מימון כספי וכן עזרה אדמיניסטרטיבית, החל מן הניהול הבסיסי, דרך מיקום פיזי של אזור המחקר, וכלה בשיווק.

 

הרעיון של חממה טכנולוגית תומך למעשה ברעיונות מתהווים, שמבלעדיהן לא תהיה להם כל אפשרות להתקדם. במסגרת זו מתאפשר לאותם יזמים  לייצר מוצר מסחרי שיוכל להמריא לכדי מוצר עצמאי בשוק, או שניתן יהיה לגייס משקיעים נוספים כדי לקדם את המיזם. בה בעת, חממה טכנולוגית מאפשרת את יצירתם של קשרים עסקיים כמו גם קשרים אסטרטגיים, המשמעותיים לעתידו של הרעיון ולפיתוחו. כך, מאפשרת השהות בחממה ליזם להרכיב את התכנית העסקית על פיה הוא מתעתד לפעול, להוכיח כי הרעיון הראשוני הוא בעל היתכנות טכנולוגית, להציב יעדים שיווקיים, ולהוביל את המוצר שלו לכדי בשלות לשוק הטכנולוגי.

הפרח הטכנולוגי בגני

חממות, הן בהקשר הבוטאני שלהן והן בהקשר הטכנולוגי, נועדו בראש ובראשונה על מנת לייצר מוצר ולהפיק ממנו רווח. חממה טכנולוגית אינה שונה מחממה של פרחים בהקשר הכלכלי; הן בגידולים חקלאיים והן בפיתוחים טכנולוגיים מדובר בהשקעה המלווה בסיכון. אם את חממת הפרחים עלולה לתקוף מחלה או שהיא עלולה להיפגע מתנאי מזג אוויר חריגים, הרי שגם כאשר מדובר בטכנולוגיה שטרם נוסתה תמיד קיימת האפשרות שבסופו של יום היא פשוט לא תעבוד.

על כן, חממה טכנולוגית מסייעת ומטפחת את היוזמות הטכנולוגיות ובעצם לוקחת על עצמה סיכון כלכלי משמעותי, אך היא מתנה את אותו סיוע בתמורה הכספית שתיגזר מהצלחת החברה בעתיד.

חממה טכנולוגית בישראל

בישראל פותח מודל שונה מכפי שהוכר ברחבי העולם, תוך השענות על האב טיפוס של המודל האמריקאי לחממה טכנולוגית. ייחודיותו של המודל הישראלי הוא בעצם התמקדותו בשלב המסוכן והבעייתי בו נדרשת תמיכה בפיתוח של הטכנולוגיה החדשנית, כאשר משקיעים פרטיים נרתעים מסיכון ההון בטכנולוגיה שעתידה לא ברור.

 

בניגוד לחממה האמריקאית, במסגרתה מופנים עיקר המשאבים לתפעול החממה עצמה, הרי שהחממה הישראלית מפנה 90 אחוזים מכספי ההשקעה לתמיכה ולמימון של הפרויקטים עצמם. כמובן, כל השקעה במיזם מתבצע מתוך חישוב זהיר באשר לתשואה שהוא עתיד להניב בעתיד, אך גם ספיגת הפסדים נלקחת בחשבון. על כן, על החברה המבקשת להיתמך על ידי חממה טכנולוגית לעמוד בקריטריונים שנקבעו מראש.


 
מאמריו © כל הזכויות שמורות • צרו קשר