A A A

טיפול בשפכים

האסלות והכיורים, כמו גם מערכות הביוב המוסתרות ברובן מן העין, מייצרת בנו נטיה לשכוח את הסכנות האורבות לנו מן השפכים הביתיים.

טיפול בשפכים הוא תהליך חיוני למען סביבה בטוחה.

כבר לא סותמים את האף

זיהום חופים ומי תהום היה חזון נפרץ, עד שגם ישראל נסחפה בזרם התודעה העולמית, והבינה את הצורך בשמירה על הסביבה.
טיפול בשפכים הוא לא רק אחת הדרכים החשובות לשמר את העתודות המצומצמות של מים בישראל, כי אם פעולה החיונית לחסכון במים שפירים.


חלק מתהליך טיפול בשפכים כרוך בהוצאת חומרים מזהמים הקיימים במי הביוב, טיהורם והפיכתם למי קולחין הראויים לשימוש חקלאי. מים מטוהרים ניתן להזרים גם לנחלים מבלי לחשוש מפני זיהום, שהשלכותיו הסביבתיות על החי והצומח הן עצומות.

פתרונות למצוקת מים

ישראל אינה רק ארץ חמה רוב השנה כי אם גם מעוטת משקעים, במיוחד בשנים האחרונות. כמות המים המצויה ברשותנו היא מוגבלת בעוד שהפער בין המחסור הכרוני לצריכה גדל והולך.

 

לגידול זה בצריכת המשאב היקר ישנן מספר סיבות, ביניהן גידולה של האוכלוסייה, עליה משמעותית ברמת החיים וכן ההתפתחות התעשייתית המואצת.


לצד צריכת המים הגוברת, קצב ייצור השפכים עולה בהתאם. אי טיפול בשפכים יצור איום של ממש על מי התהום, על חופי הארץ והנחלים.

טיפול בשפכים הוא דרך חיונית למניעת מפגעים אקולוגיים ותברואתיים. כך, ניצול חוזר של מים מטוהרים עבור גידולים חקלאיים ובענפי התעשיה השונים, מצמצם את צריכת המים ומפחית את המצוקה.

תעשיית המים וענפי התעשייה

ההתפתחות התעשייתית המואצת לא גובה מחיר רק בעצם צריכת המים כי אם גם ביצור השפכים הכרוכים בה.
הנזקים שגורמים שפכים תעשייתיים הם מהחמורים שיש והשפעתם על הסביבה היא גדולה, לפיכך טיפול בשפכים תעשיתיים הוא בעל חשיבות עליונה.


למעשה, מפעלים שאינם עומדים בבדיקות התקופתיות שנערכות על ידי מעבדות מוסמכות, או מפעלים החורגים מתנאי הפליטה שהוקצו להם, מעמידים בסכנה את רשיון העסק שלהם ובעצם את המפעל כולו.

טכנולוגיות בשירות הביוב

שפכים תעשיתיים מכילים מזהמים, שמערכת השפכים העירונית אינה בנויה לטפל בהם. מפעלים מסוימים פולטים שפכים המכילים שמנים, חנקות, מלחים, מתכות כבדות ושאר חומרים המסוכנים לסביבה.


באמצעים טכנולוגיים חדשניים, מתבצע טיפול בשפכים התעשייתיים דרך חיידקים ייחודיים, המותאמים לפירוקם הביולוגי של מזהמים מסוימים.יישום גישות של טיפול כימי, פיזיקאלי , הנדסי וביולוגי בפסולת מאפשר טיפול הן בשפכים אורגניים והן בשפכים אנאורגניים.

טיפול בשפכים המתבצע ברמה גבוהה, מאפשר שימוש חוזר במי קולחין ומונע זיהום של מי תהום יקרים.
טיפול בשפכים מונע מפגעים סביבתיים, הן תודות לניצולת החוזרת של המים והן בשל מניעת זרימתם בצורתם הגולמית והמזהמת אל החופים, הנחלים ומי התהום.


על אף העלויות של טיפול בשפכים, הרי שבראיה לעתיד מדובר בחסכון כספי עצום, הן בשל צמצום צריכת המים השפירים והן בשל מניעת הצורך בפעולות של שיקום עתידי.


 
מאמריו © כל הזכויות שמורות • צרו קשר