A A A

רשלנות רפואית בהריון

נשים רבות יעידו, כי לצד ההתרגשות והשמחה הנלווים לתקופת ההריון, קיימת גם חרדה רבה לבריאות העובר ולשלומו. תינוק פגוע או בעל מום הוא התגלמותו של הסיוט ההורי, לא כל שכן כאשר הוא נגרם בשל רשלנות רפואית בהריון.

רפואה שבשגרה

במהלך ההריון, עוברת האישה סדרה של בדיקות תקופתיות כדבר שבשגרה, כמו גם בדיקות ממוקדות שנועדו לגלות מומים או פגיעות בעובר. בדיקות אלו הן רק תוספת להקפדה היתירה המונהגת משך תקופה זו, שמטרתה לשמש בקרה על בריאותה של האישה ההרה, על תזונתה ואורחות חייה.

גילוי מוקדם

בין הבדיקות הרבות והממוקדות שעוברת האישה במהלך הריונה, נציין את בדיקות האולטרא סאונד כאחת מן הבדיקות המצריכות פענוח ברמה גבוהה.
הבדיקה עצמה עשויה לגלות פרטים חשובים ביותר כגון פיגור שכלי (באמצעות בדיקת שקיפות עורפית), או מומים באחת ממערכות הגוף באמצעות סקירת מערכות, אך על הרופא המפענח להיות בעל מיומנות גבוהה ביותר וידע נרחב, שכן איתור מום באשר הוא במועד  מוקדם ככל האפשר הוא קריטי.
רשלנות רפואית בהריון היא בהגדרה גם אי-גילוי של מום או סכנה המאיימת על שלום הוולד או בריאותה של אמו.

כשיש ממצא חריג

אם במהלך הבדיקות התגלו ממצאים חריגים וההורים לא יודעו בדבר המשמעויות שלהם, הרי שמדובר במקרה מובהק של רשלנות רפואית בהריון.
הסבר מקיף באשר לסיכונים הכרוכים בממצא, יחשוף בפני ההורים תמונה ברורה יותר של האפשרויות העומדות בפניהם ומהווה גורם מכריע באשר להחלטותיהם, שישפיעו על גורל ההריון.


לא פעם ישנם ממצאים נקודתיים המעידים לא רק על מום גופני, אלא מהווים גם נורת אזהרה באשר למומים נוספים ואחרים, כגון פיגור שכלי. במידה והרופא יידע את ההורים באשר לממצא באחת ממערכות הגוף מבלי להסביר את המשמעויות הנלוות לו, הרי שמדובר ברשלנות. ישנם הורים שיעדיפו שלא לבצע הפסקת הריון על רקע של מום גופני, אך לו היו מקבלים הסבר לגבי הסבירות של מומים נוספים כדוגמת תסמונת דאון, היו מפסיקים את ההריון.


על מומחה האולטרא סאונד, אם כן, מוטלת האחריות לגילויו של המום כמו גם לדווח להורים את מלוא המשמעויות וההשלכות שהגילוי מהווה.

מתמודדים עם תוצאות הרשלנות

פסק דין של "הולדה בעוולה" מושתת על רשלנות רפואית בהריון, שכן הוולד נדון לחיי סבל בגין מומו ועל כן הוא זכאי לפיצוי. עם זאת, עד לעצם היום הזה, בתי המשפט טרם הגיעו לכדי הכרעה חד משמעית לגבי חומרתו של מום מולד, וכך נותרה הסוגיה האם כל מום, בין אם הוא מוגדר קל ובין אם הוא קשה, זכאי לפיצוי. מהלכו של המשפט יקבע במידה רבה את גובה הפיצוי שייפסק.


רשלנות רפואית במהלך ההריון מורכבת ממספר פרמטרים, ביניהם יעוץ גנטי חלקי, מעקב הריון לקוי, התרשלות בהפניה לבדיקות מתאימות, אי גילוי של מום או טעות בפענוח של תוצאות הבדיקות.


 
מאמריו © כל הזכויות שמורות • צרו קשר