A A A

אורבניזם

אורבניזם - התרבות העירונית. ערכים, מנהגים והתנהגויות של אוכלוסיה המתגוררת בעיר. על פי ווירט (1938) המאפיין העיקרי הוא האמונה שלעירוני יש תפיסת עולם אחידה שהתגבשה כתוצאה מפעולתם של שלושת מאפייני העיר: גודל, צפיפות והטרוגניות.
גודל- ככל שהמסגרת גדולה יותר יש מפגש עם יותר אנשים. עם זאת, אין בעובדה זו די כדי להבטיח קיומה של תקשורת.

הוויית העיר מכילה פרדוקס שעניינו בדידות הפרט על אף היותו מוקף באנשים רבים. אפשר להמחיש עובדה זו באמצעות חוויה יומיומית שגרתית שחווה נוסע במעלית החולק את התא עם אנשים זרים.


בעיני רבים זוהי חוויה מביכה וקשה מנשוא. העמידה של מספר אנשים זה לצד זה בצפיפות בתוך חלל עם גבולות ברורים כאשר מטרת רוב הנוסעים (בד"כ) היא להימנע מקשר עין אחד עם השני ולהגיע לקומה היעודה ללא הפרעה ומבלי שנוצרה איזו היא הסטה במחשבות או בזיכרון שקדם לנסיעה.
צפיפות- משמעותה היא עומס גירויים רב. מטרת האדם היא לסנן את הגירויים ולמנוע מהם חדירה למודעותנו כדי לא להטריד ולהפריע את שלוותנו.
הטרוגניות- במקרה הטוב, ריבוי הקבוצות השונות בעיר אמור להוביל להגברת הסובלנות והלמידה ההדדית.

 

במקרה הפחות טוב אך המציאותי בד"כ ריבוי הקבוצות מוביל לחשדנות ולכפייה של שינויים תרבותיים. החזק שולט ומשליט את הנורמות והסדרים בהם הוא מאמין ואותם הוא מנסה לכפות על החלש..
חברה אורבאנית היא חברה המבוססת על עקרונות קפיטליסטים והדגש הוא על הצלחה והשגיות.
האוכלוסייה החלשה מתקיימת בשולי העיר ובפריפריה החברתית (לאו דווקא הגיאוגרפית) בעוד  האוכלוסייה החזקה מתפתחת ומפתחת מרכזי עיר בהם יש לה דומיננטיות ושליטה בנעשה. 
מאמריו © כל הזכויות שמורות • צרו קשר