A A A

הבורגנות כניהיליזם שלילי

ניטשה אומר "ניהיליזם כשקיעתה ונסיגתה של עוצמת הרוח: הניהיליזם הסביל" (פימנטל, תשס"ז).
הבורגנות מייצרת ניהיליזם שלילי משום שהיא נצמדת בעקרונותיה לערכים החומריים.


בתרבות האורבאנית חי אדם את חייו בשגרה יומית עמוסה לעייפה. השאיפה להצלחה כלכלית, אישית משפחתית וארגונית, הפכה בתרבות הבורגנית לערך מוביל כאשר המרוץ להשגתה מניע אותו להשקיע את מירב זמנו וכושר היצירה שלו בעשיית הון. יומו של הבורגני מתחיל ונגמר בתחושת לחץ וחוסר זמן.
אדם קם בבוקר, מנשק את אשתו וילדיו, התנעה נסיעה בלימה צפירה צעקה נסיעה עצירה חניה פרנסה רווחה חופשה קצרצרה שנה טובה בהצלחה.

המחשבה העצמית בתוך ההתנהלות הזו נדחקת מחייו של הבורגני משום שמבחינה מחשבתית הוא הופך להיות פאסיבי. אין הכוונה שהבורגני אינו בר דעת, אך דעתו מקובעת אל הערכים החומריים. ניהיליזם שלילי עיקרו הוא הפסיביות המחשבתית - אי שאלת שאלות על אורח החיים מובילה להליכה בתלם שכבר נחרש בעבורנו, מבלי להבין את משמעותו היותר רחבה, ובכך נעצרת ההתקדמות המחשבתית. 
מאמריו © כל הזכויות שמורות • צרו קשר