A A A

הבורגנות ומיגור השונה


בספרו תולדות השיגעון בעידן התבונה, בפרק "הכליאה הגדולה", מתייחס פוקו (1986) להיסטוריה של דחיקת השונים אל מחוץ לגבולות החברה הנורמטיבית והגדרתם כחריגים.
תיוג שונים אלה סימן את בעלי ההתנהגות הלקויה כפחותים במעמדם מזה של אלה בחברה העירונית שאינם שונים, ועל כן אינם יכולים להיות עוד חלק ממנה. השונים הם המשוגעים, המפגרים, המובטלים. הנכים, פושטי היד ושאר החלכאים והנדכאים.


מהמאה השש עשרה קיימות עדויות על ניסיונות של השלטון בפאריז למגר את התופעות החריגות. מפאריז התפשטו ניסיונות אלה לשאר ערי צרפת ואירופה. התפתחותה של התרבות הבורגנית, פסלה את קיומו של המעמד הנחות בעיר שנתפס על ידה כחסר תועלת לציבור.


תועלתניות היא מערכי הבסיס של הבורגנות. בחברה בה העבודה היא ערך מקודש,  לא יתכנו בטלה ו/או חוסר מעש. ב 27 באפריל 1656, פורסם בפאריז צו מלכותי להקמת בית חולים כללי, במטרה למנוע  "פשיטת יד ובטלה כמקור כל הקלקלות" (פוקו, 1986, ע"מ 44). עד לפרסום צו זה התמודדו שלטונות העיר עם פושטי היד דלי האמצעים באמצעות הלקאה, הטבעת אות קלון וגירושם מהעיר. בית החולים הכללי היה למעשה בית סוהר לעניי העיר שמטרתו הרחקת החריגים מעיני החברה הבורגנית. השינוי הגדול שחולל צו הקמת בית החולים היה יצירת מערכת מחויבות ותלות.

המובטל אינו מגורש עוד מהעיר. הוא "זוכה" לתנאי מחייה בסיסיים על חשבון המדינה אך בכך נאלץ לוותר על החופש והוא חייב להישאר בצל קורתם ולעבוד בעבודות יזומות שתרמו לכלכלת המדינה. בתי החולים הכללים שימשו בתפקיד זה עד תחילת המאה התשע עשרה. במאה זו מפסיקים בתי החולים לשמש כבתי סוהר לעניים. השינויים שחוללה מהפכה התעשייתית גרמו להתפתחות הכלכלה הפרטית. התעשייה הפרטית הפיקה מוצרים בעלות נמוכה וייתרה את התעשייה מבוססת עבודת הכפיים של החריגים בבתי החולים.


הבורגנות יצרה את דרות הרחוב (ההומלסיות) וקיבעה את היחס אליה באופן המכוער ביותר. נשללה למעשה זכות קיומם של דרי הרחוב כחלק אורגני מההיררכיה המעמדית המקובלת בה מהוה דלת העם רובד נמוך אך לגיטימי בחברה כפי שהיה מקובל בעבר הרחוק (נוודים, מכשפים ופושטי יד היו תמיד חלק אינטגראלי מהחברה. התייחסו אליהם בחשד ופחד אך לא כמוקצים מחמת מיאוס באופן שהתקבע בקרב הבורגנות המודרנית שאינה משלימה עם העובדה שזהו מעמד חברתי שהעיר מולידה ואי אפשר למגרו. 
מאמריו © כל הזכויות שמורות • צרו קשר