A A A

סיכום

בעבודה זו ניסיתי לחקור את תופעת דרות הרחוב והקשר בינה ובין תרבות הבורגנות אליה אני משתייכת שגם אותה אני מנסה להבין. ניסיתי להסתכל בראייה ביקורתית על תופעת הבורגנות ולהבין מהיכן צמחה השקפת העולם הצרה בה חי הכלל את חייו.


הצעתי לבחון את החיבור והקשר בין הבורגנות ובין  תופעת "דרות הרחוב" על רקע העיר והמסקנה אליה הגעתי בעבודה זו היא שהרחוב הוא המרחב המפגיש בין השניים ויכול להציע מקום של חשיבה, ולמידה.


במהלך העבודה טענתי שהבורגנות הולידה  את דרות הרחוב כתופעה קשה ומכוערת בעולמנו אך גם לתופעה זו יש סממני השפעה של ביקורת וצמיחה בחברה הבורגנית.
הבורגני זקוק ל"דר הרחוב" משום שהמפגש עמו מהווה סיטואציה יחידה בה האדם עוצר ומתעורר לתגובה. תגובה זו יכולה להיות התעלמות מוחלטת, כעס או רחמים.

 

גם אדם המחליט לתת נדבה וגם אדם הבוחר להמשיך בדרכו, ללכת ללא הפניית מבט עוברים שינוי ברגע הם רואים את הדמות השוכבת ברחוב או צועדת לאיטה בצומת.

ביבליוגרפיה

אברהמי, בני, כהן, אסנת, "תופעות דרות הרחוב בישראל- בעיה ארצית בהיבט עירוני, מפגש לעבודה חינוכית סוציאלית, מס' 19, (אוגוסט, 2004), אפשר – עמותה לפיתוח שירותי רווחה וחינוך.

משרד הרווחה, תקנות 33.3, הטיפול באוכלוסיית דיירי הרחוב, מדינת ישראל, ירושלים, 2004.

ניטשה, פרידריך, מעבר לטוב ולרוע לגניאלוגיה של המוסר, תרגום: ד"ר ישראל אלדד, הוצאת שוקן, ירושלים ותל אביב, 1967.

פוקו, מישל, תולדות השיגעון בעידן התבונה, תרגום: אמיר אהרן,כתר, ירושלים, 1986.

ד"ר פימנטל, דרור (עורך), אמנות וניהיליזם, מקראה, היחידה להיסטוריה ותיאוריה, בצלאל, תשס"ז.

שראל, ברוך, גרסון, רימונה (עורכים), אנציקלופדיה כללית כרטא, עם עובד, ירושלים, 1990.

Wirth, Louis, “Urbanism as a way of life”, American journal of sociology, No 44 (1938) Pp. 1-34

 
מאמריו © כל הזכויות שמורות • צרו קשר