A A A

ערכים מוחלטים בחברה הבורגנית

החברה הבורגנית היא תולדה של התרבות המערבית המושתתת על ערכי הנצרות. ליבת הנצרות היא ההתמודדות עם החטא הקדמון. כשאדם וחווה גורשו מגן עדן הם חויבו בעבודת האדמה על מנת להוציא ממנה את לחמם ולשרוד.
על פי הנצרות העבודה היא תהליך התשובה והכפרה, שבני האדם מחויבים לו מטבע ברייתם. הפרי שמניבה עבודתם הוא נס יומיומי הניתן להם מידי אלוהים. לדעת הנצרות, אין לקבל נס זה כמובן מאליו בשום פנים ואופן.


כתבים נוצריים דתיים מהמאה השבע עשרה (המאה בה נוסדו בתי החולים הכלליים באירופה) הכריזו שהשטן והבטלה חד המה ושהעצלות היא המובילה את מעגל החטאים. אין פלא שעמדות אלה הובילו להכרזת מלחמה מוסרית על פושטי היד שלא עסקו בעבודה יצרנית.
הנצרות מבססת את כוחה על ערכים מוחלטים. קביעה של אידיאל מנחה שאליו המאמינים מנסים להגיע.

אומנם הבורגנות כבר אינה משויכת לנצרות או לדת מונותיאיסטית אחרת, אך תרבות זו מבוססת על אידיאל עליון והוא שהצלחה כלכלית  אישית  מביאה לאושר הנכסף.
נדרשת ידיעה ואמונה מאוד ברורה לגבי נכונותם של העקרונות המוסריים המוצגים כמודל לחיקוי, כדי שבני האדם ימשיכו לצעוד באותה דרך לאורך דורות והפרט ימשיך לקיים ולשמור לאורך שנות חייו.


הפנמת ערכים מוסריים קבועים הם חלק בלתי נפרד מתהליך החינוך שחווה אדם שנולד לתוך התרבות  הבורגנית. ערכים מוסריים אלה קובעים ומגדירים באופן מדויק וחד משמעי מהו טוב ומהו רע . לסובייקט יש אפשרות לתזוזות אישיות קטנות כל עוד הוא שומר על מודל ההתנהגות הבורגני, ואינו מפר את בסיס הערכים היסודי עליו מושתתת הבורגנות.


 
מאמריו © כל הזכויות שמורות • צרו קשר