A A A

תכנון מפעלים

  • מודל מפעל בתהליך תכנון

כדי שתהליכי הייצור במפעל יוכתרו בהצלחה, יש לרדת לעומקם ולהכיר כל אחת ואחת מן הפונקציות השותפות לתהליך.

 

במסגרת תכנון מפעלים מתגבשת אסטרטגיית פעולה, שמטרתה לחסוך בזמן ולשפר את היעילות.

ייעול הוא שם המשחק

תפוקתו של כל מפעל באשר הוא, נשענת על מכלול של תהליכים. שיפור התהליכים משמעם הגדלת התפוקה, ופירושה של זו האחרונה היא הגדלת רווחים.
בעת תכנון מפעל מושם דגש על תכנית, המפרטת באילו דרכים יהיו תהליכי הייצור אפקטיביים ביותר וכיצד ניתן ליישמם.

כאשר מפעל סובל מ"צוואר בקבוק" בעת הייצור, או שזרימת חומרי הגלם נפגמת, הרי שמדובר בהפסד כלכלי משמעותי עבור המפעל.
במסגרת תהליך של תכנון מפעלים נבחנת סביבת העבודה, הן ברמה הכוללנית והן בזו הפרטנית, על מנת לנסח תכנית שתפיק את המקסימום מסביבת הייצור.

ההיבט האדריכלי וההנדסי

קיימים מספר גורמים אדריכליים והנדסיים משמעותיים בעת תכנון המפעל, שיש להתייחס אליהם בכובד ראש.
הצורך בהבנה מעמיקה וכוללת של הצרכים הבסיסיים לצד הצרכים העתידיים, הוא משמעותי לשגשוגו של המפעל.

בין הפרמטרים ניתן למנות את גודלו של המפעל ובהתאם לכך לשער את כמות כלי הרכב הצפויים להתנהל בתוכו, להעריך את צרכי השינוע בין כתלי המפעל וקומותיו- עד לרמת החנייה.


בנוסף, יש לתכנן שטחי ייצור ואחסון, ולקחת בחשבון תשתיות קיימות מול תשתיות חסרות.
בין הפונקציות שממלא התכנון הוא הגדרת מטרותיו של המפעל, ניתוח המצב הקיים לשם הבנת תהליכי העבודה וההיקפים של הייצור, ושיפור תהליכים.

מקסימום פונקציונאליות

תהליך של אפיון המתבצע דרך מחקר מקיף בשטח, תוך העמקה והבנת צרכי הלקוח לאשורם, הוא חלק בלתי נפרד מתכנון מפעלים.
התכנית מגדירה את הציפיות מן הפרויקט באמצעות פריטה לפרוטות של דרישות הלקוח. בשלב זה נבחנים ההיבטים ההנדסיים הדרושים על מנת למלא אחר הציפיות, ודרכי הביצוע מנוסחים  בשפה הנדסית.


בתכנית מוגדרים אלמנטים ההכרחיים לקיום הפרויקט, ונבחנים ההיבטים העלולים להוות מכשול בעת הביצוע.
עם זאת, חלק מן התהליך של תכנון מפעלים, הוא בניית אסטרטגיה לשם ניצול מקסימאלי של האמצעים הטכנולוגיים העומדים לרשות הארגון.

הקמת מפעל חדש

מפעלים הם מקור פרנסה לעובדים רבים ומניעים את הכלכלה.
כאשר מוקם מפעל חדש, בין אם מדובר במפעל בתחילת דרכו או מפעל המוקם במקום הישן , עומדים מאחוריו מספר מניעים.

כאשר מדובר בהקמת מפעל חדש בשל צורך להוסיף מכונות חדשות שמימדיהן מאלצים שטח רב יותר, ובין אם מדובר בשינוי של קווי ייצור או הגדלתם באופן משמעותי, הרי שמדובר בייעול של תהליך הייצור. ייעול זה משמעו צמיחה.


סיבה נוספת נובעת פעמים רבות בשל מיזוג על מפעל אחר.
תכנון מפעלים באזורים מסוימים מביא לידי מימוש היבטים גאוגרפיים, המאפשרים נגישות תחבורתית לכח אדם איכותי.

במקרים רבים מדובר בשיקולים פיננסיים גרידא, הלוקחים בחשבון הטבות והקלות מס באזור בו יוקם המפעל החדש.


 
מאמריו © כל הזכויות שמורות • צרו קשר