A A A

מימוש זכויות רפואיות

זכויות רפואיות הנן אותן זכויות להן זכאי כל אדם כאשר הוא מקבל שירות רפואי מתוקף החוק. במהלך השנים חוקקה הכנסת חוקים רבים בעקבות ועדות רפואיות שמטרתן לדאוג לזכויות החולה. למשל: חוק סודיות רפואית, אומר כי כל צרכן רפואי זכאי לחסינות רפואית על פרטיו האישיים, פרטי המחלה ופרטי ההתערבות הרפואית.

 

על פי חוק זה, אסור לכל גורם רפואי או גורם מטפל להעביר פרטים בקשר לטיפול הרפואי בצרכן לשום גורם ללא אישור הצרכן. על מנת ליישם מימוש זכויות רפואיות, צריך הלקוח בראש ובראשונה להכיר את זכויותיו. זכות רפואית נוספת הנה להיבדק עם מלווה נוסף בחדר מלבד הרופא.

 

על מי מוטלת האחריות של מימוש זכויות רפואיות?

נשאלת השאלה על מי מוטלת האחריות ליישם ולממש את הזכויות הרפואיות?
האם האחריות כולה מוטלת על הצרכן או גם לנותן השירות הרפואי יש אחריות לכך?
כיצד ומהיכן אמור הצרכן לדעת מה הן זכויותיו הרפואיות?

 

התשובה לכך נמצאת בתחום האפור. ישנן זכויות אשר מרבית האנשים יודעים שמגיע להם.

למשל זכויות המוענקות ע"י הביטוח המושלם של קופת חולים. אך האם באמת מודעים הצרכנים לכל הזכויות המגיעות להם במסגרת סל השירות וסל הבריאות. על פי החוק, חייבות ספקיות השירות ובמקרה זה קופות החולים ליידע אחת לשנה לפחות את הצרכן בזכויותיו הרפואיות שהביטוח מקנה לו.

 

מימוש זכויות רפואיות של סל הבריאות

סל הבריאות הנו סל של מגוון תרופות ושירותים רפואיים הניתנים לכל צרכן רפואי בסבסוד משמעותי על פי חוק סל הבריאות. לסל הבריאות ישנה ועדה מחוקקת, אשר פועלת כל הזמן על מנת להגדיל ולהרחיב את מגוון השירותים הרפואיים שניתנים לצרכני הבריאות.

 

כאשר תרופה מסוימת איננה נכללת בסל הבריאות מחירה עשוי להיות גבוה במיוחד. כמובן שמימוש זכויות רפואיות במקרה הזה יהיה לברר אילו תרופות נמצאות בסל הבריאות ולנסות לצרוך אותן.

 

אך מה קורה כאשר אילו אינן מופיעות  בסל הבריאות. ברי המזל שהשכילו לבטח עצמם בביטוח פרטי, יוכלו לקבל עזרה במימון התרופה מהביטוח. אך מי שאין לו ביטוח בריאות פרטי, עשוי למצוא את עצמו במעמסה כלכלית אדירה מידי חודש.


 
מאמריו © כל הזכויות שמורות • צרו קשר