A A A

העברה מפיתוח לייצור

  • E=MC2
  • העברה מפיתוח לייצור

אלברט אינשטיין טען כי "דמיון חשוב יותר מידע": לשיטתו, ידע הוא תוצר נרכש בשעה שאנו מפתחים תהליכי מחשבה.


בתהליך העברה מפיתוח לייצור, המעוף הוא הבסיס שעליו נשענים הידע והניסיון ההופכים אותו למציאות.

כיצד נולד מוצר?

ברוב המקרים, רעיון נהגה כדי לספק צורך. לאחר המצאת הקונספט יש לבצע תכנון פרטני עליו ניתן יהיה לבסס תשתית מעשית, ולבסוף: מימושו הפיזי של המוצר הלכה למעשה. על מנת להשמיש את המוצר, מתקיים שלב נוסף של העברה מפיתוח לייצור, הכולל מערך הדרכה, הוראות הפעלה, תחזוקה ובקטלוג של חלקי חילוף.

 

באופן זה, עובר הרעיון פיתוח ותכנון על ידי הגוף ההנדסי אל הגוף להנדסת הייצור. תהליך זה הוא הכרחי על מנת לגשר בין שלבי שיווק המוצר וכדי להשיג יעילות מרבית.

בלתי ניתנים להפרדה

העברה מפיתוח המוצר לייצורו משלבת גורמים הקשורים זה בזה קשר הדוק, וממלאים תפקידים המותאמים למאפיניה הארגוניים של החברה ולאופי המוצרים שהיא מספקת. הראשון שבהם הוא אספקת שירותים לאנשי הפיתוח, כך שיוכלו להתקדם עם הרעיון ביעילות ובמהירות. בין השירותים השוטפים ניכרת חשיבות לתחומי רכש חומרים וייצור הדגמים.

 

תפקיד נוסף כולל השתתפות בתהליך של פיתוח המוצר כבר משלב הרעיון, כדי להבטיח שבסופו של תהליך ניתן יהיה לייצר ביעילות את המוצר. משום כך, רצוי להשתמש בגוף חיצוני שיתעד את התהליכים משלביהם המוקדמים ביותר באופן שיותיר לאנשי הארגון  את העיסוק בפיתוח בלבד.
על התיעוד להתבצע הן בשלב הפיתוח והן בשלב העברה מפיתוח ליצור, ולשלב בין הידע הקיים במחלקת הפיתוח לידע הנצבר באגף הייצור.

תחומי אחריות

מהנדס האחראי על העברה מפיתוח לייצור חולש על תחומים רבים, כל אחד ואחד מהם חשוב בתהליך הייצור.
על המהנדס להשתלב בפרויקט כבר בשלב הרעיון על מנת להיות שותף בהקמתן של התשתיות ההנדסיות וניהול תצורתן. בהמשך, עליו להיות מעורב בכתיבת המסמכים ההנדסיים המלווים את הפרויקט ומתעדים את שלביו השונים ובאופן זה לבנות תיק מוצר עד לבניית אב-טיפוס ופיילוט.

 

משום כך, כישוריו של מהנדס אחראי על העברה מפיתוח לייצור כוללים בדרך כלל רקע אקדמי בתחום הנדסי כלשהו, ניסיון מעשי ויכולת כתיבה טכנית ברמה גבוהה.

המציאות עולה על הדמיון

כאשר קיים תיאום בין המידע לתהליכים ההנדסיים, נהנית החברה המפתחת משני יתרונות משמעותיים. הראשון שבהם הוא קיצור זמן ההגעה לשוק, תודות להסתמכות על מידע מהימן ומדויק, ולתהליך של לפתרון בעיות העולות במועד ובאופן מסודר.

בנוסף, מאפשר התיאום חסכון בעלויות כמו גם שיפור האיכות, משום שהמודעות לגודל העלויות מתפתחת עם צמיחת המוצר וכך נמנעות טעויות בדרך.


תהליך של העברה מפיתוח ליצור כולל בחירה של טכנולוגיה מתאימה, כמו גם שירותי הנדסת תכנון ופיתוח.

התהליך נתון ללחצים תחרותיים מצד השוק, לאתגרי עלויות רבים בכל אחד משלבי הפיתוח והיצור וכמובן למכבש הציפיות שמופעל מצד הלקוח המזמין.


 
מאמריו © כל הזכויות שמורות • צרו קשר