A A A

מבוא

במסגרת לימודי במחלקה לעיצוב קרמי וזכוכית, עסקתי השנה בעיצוב כלי אוכל למרחב הציבורי. בעבודתי בפרויקט שנתי זה התמקדתי בעיצוב קיר האמור לשמש כמרחב אכילה ציבורי השואב את השראתו מתופעת דרי הרחוב.
בתחילת השנה עקבתי באינטנסיביות רבה אחר ריכוזים שונים של דרי רחוב במקומות שונים ובהתרחשויות שונות על מנת לפענח את היחסים המורכבים המתקיימים בינם לבין אזרחי העיר הנורמטיביים, עוברי אורח ומטפלים שונים הנמצאים עמם במגע יום יומי כאשר הרקע וזירת ההתרחשות הינו הרחוב הירושלמי.


מה שריתק אותי בנושא זה היה הקשר הדו-כיווני בין ההולכים ברחוב ובין הרחוב עצמו, כמו גם הקשר שבין ההולכים השונים לבין עצמם.
ההולכים ברחוב הם בני מעמד שווה ביחס לרחוב עצמו. כולם נמצאים בו זמנית, והם מהווים, כל אחד ואחד מהם, ישות עצמאית ונפרדת הנוכחת ברחוב באופן זמני.
בחינת ההולכים ברחוב ביחס לעצמם, מבליטה את הפער שבין ההולכים הנורמטיביים הנמצאים ברחוב זמנית בדרכם למקום שיקלוט אותם ויעלים אותם מהרחוב, בעוד חסרי הבית נותרים בו כל העת ומהווים למעשה חלק בלתי נפרד ממנו.


במסגרת פרויקט העיצוב השנתי ניסיתי לעצב קיר שישמש כאתר הסעדה לאנשים האוכלים ברחוב.
בעבודת פרוסמינריון זו אנסה לבסס את התזה שהתגבשה אצלי במהלך התצפיות שערכתי בתחילת השנה על הרחוב הירושלמי ושוכניו השונים שעיקרה הסימביוזה הקיימת בין הבורגנות ובין דרות הרחוב הנובעת מצורך הבורגנות לשימור עצמי.


הבורגנות ודרות הרחוב קשורות זו לזו בקשר סימביוטי עתיק יומין שראשיתו בימי הביניים עם תחילת צמיחתן של הערים והנמשך עד עצם היום הזה. קשר זה מתקיים בתוך המרחב העירוני, כאשר קיימת תלות בין שני המעמדות המגדירים למעשה זה את זה. הבורגנות בניסוח ערכיה תוחמת עצמה בפני חסרי הבית/דרי הרחוב ובכך מגדירה עצמה כנורמטיבית. מכלל הן נובע הלאו, דהיינו, חוסר הנורמטיביות של דרות הרחוב בעיני הבורגנות.


 
מאמריו © כל הזכויות שמורות • צרו קשר