A A A

עורך דין מזונות

  • תשלום מזונות

תם הפרק המשותף "והם חיו באושר ועושר", והגיע עצם היום הזה. בתהליך גירושים נפגעים לא רק בני הזוג המפרקים את החבילה אלא גם הילדים המשותפים.

עורך דין מזונות ימזער את הפגיעה בכלכלתם ויתרום לתפקוד נורמאלי ככל האפשר של חיי היום יום.

מי זכאי למזונות?

בתי המשפט פוסקים דמי מזונות לאחר בחינה של כל מקרה באופן אישי, ולאחר שנלקחו בחשבון פרמטרים שונים, ביניהם: גילם של הילדים הזקוקים במזונות, האם למי מהם יש צרכים מיוחדים, וכן נבחנת יכולתו הכלכלית של האב.

הצרכים הבסיסיים שנועדו לקיומו של כל קטין הנסמך על שולחן הוריו ואין באפשרותו לכלכל את עצמו, נקבעים בשני שלבים.
בשלב הראשון מוגדרים הצרכים המשותפים לכלל הקטנות, לשמם אין צורך בגביית ראיות על מנת להוכיח את קיומם ונחיצותם, ביניהם: מזון, הנעלה וביגוד, הוצאות רפואיות וכדומה.


בשלב הבא נבחנים צרכי הקטין באופן פרטני ואישי, ונבדק האם מתקיימות הוצאות מיוחדות בגינו, כלומר: האם הוא בעל לקות כלשהי, למשל, או שהוא נזקק לטיפול פסיכולוגי.

צורך או הכרח?

שיעור גובה דמי המזונות לילדים  נקבע על פי צרכיהם. אך מה אם יכולותיו הכלכליות גבוהות בהרבה מן הסכום שנקבע כ"הכרח"?


על פי רוב, בסיטואציה כזו, בה האב הוא בעל רכוש מעבר ליכולת השתכרותו, מגדיל בית המשפט את הגדרתם של הצרכים ההכרחיים. עורך דין מזונות אחראי יגן הן על האינטרסים של הילדים, והן על אלו של בני הזוג הגרושים באופן שוויוני והוגן.
קביעה נוספת של בית המשפט מחייבת את האב לעבוד במשרה מלאה לשם סיפוק צרכי ההכרח אך לא לעבוד שעות נוספות, גם אם משכורתו נמוכה. עם זאת, מתייחסים לא פעם בתי המשפט ליכולתו של האב להשתכר מבלי שיממש יכולת זו וקובע כי עליו לשלם על פי אותה יכולת בלתי ממומשת.

מה הם מזונות זמניים?

בדרך כלל, נקבע שיעור המזונות לאחר דיונים המחייבים הוכחות בדבר גובה ההשתכרות וקביעת צרכי ההכרח. במקרה של אישה שאינה עובדת, עלול הזמן החולף עד להכרעה בנושא לגרור אותה ואת הילדים עד לפת לחם.
עורך דין מזונות המלווה את ההליך, יעתור לפסיקת מזונות זמניים שיועברו לאלתר כדי לשמור להגן על הילדים והאישה מפני הדרדרות לקיצוניות דראסטית.
למעשה, גובה דמי המזונות שיטה בית המשפט לפסוק, יעמוד על סכום שישמר באופן יחסי את  רמת החיים של המשפחה טרום פתיחת ההליכים.

האם ניתן להפחית או להגדיל דמי מזונות?

החיים הם דינאמיים. בשל השינויים המתרחשים כל העת, נתון פסק דין למזונות לשינוי, בתנאי שחלו תמורות מהותיות בנסיבות שהתקיימו.
לפי עורך דין מזונות, לא כל שינוי בנסיבות משליך באופן אוטומאטי על גובה המזונות שנקבע.


לשם כך, דן בית המשפט בתביעת המזונות המחודשת על מנת לקבוע האם הנסיבות שבגללן חודשה התביעה מצדיקה שינוי בשיעור דמי המזונות כפי שנפסק בעבר.


 
מאמריו © כל הזכויות שמורות • צרו קשר