A A A

רקע

רקע לסמינר לנין

  • גרמניה המזרחית

    לאחר מלחמת העולם השנייה ותבוסת גרמניה הנאצית, גזרו בעלות הברית את גורלה: על גרמניה להתפרק מכוחה הצבאי, הפוליטי והכלכלי.

  • טראומה תרבותית ונפילת החומה

    טראומה נפשית היא מצב בו תודעת הפרט משתנה בעקבות חוויה קשה שעבר, לרוב חוויה שלא נצפתה מראש. חוויה זו מתאפיינת באיום מהותי על השלמות הפיזית או הנפשית של הפרט.

  • זכרון קולקטיבי

    עם עליית מושג הלאום והתעצמותו במאה העשרים התפתח גם מושג הזכרון הקולקטיבי שהונע על ידי הממסד השלטוני.


 
מאמריו © כל הזכויות שמורות • צרו קשר